Jonasen profecia (1862)

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Jonasen profecia  (1862) 
Bruno EtxenikeLA PROFECÍA DE JONÁSTRADUCIDA AL VASCUENCE,DIALECTO NAVARRO DEL VALLE DE BAZTAN,

SEGUN AHORA COMUNMENTE SE HABLA
EN LA VILLA DE ELIZONDO.POR

DON BRUNO ECHENIQUE.


La profecía de Jonás (1862), orrialdea 1 - crop.jpg

LONDRES. 1862JONASEN PROFECIA.


I. Cap:

ETA 'torri cen Yaunaïn itza AmatIn seme Jonasi, ciolaïc:

2 Goiti zaite, eta zoaci Ninive ciudade aun dira, eta an predica zazu: igan delacotz aren malicia nere aitzinera.

3 Eta goititu cen Jonas, Yaunaïn presentziatic igues 'iteco, eta yautsi cen Jopera, eta arpatu zuen untzi bat Tarsisera zoayena: eta 'man zuen bere pasaya saria, eta artan sartu cen equin ba tean goateco Tarsisera Yaunaïn ganic igues. 4 Baño Yaunac igorri zuen aice bortitz bat itsasora : eta goratu cen tormenta aundi bat itsasoan, eta untzia puscatzeco arriscuan za gon.

5 Eta mariñelac beldurtu ciren, eta bacotchac deadarca otoiztu zuen bere Yangoicoa : eta botatu cituzten itsasora untzian zacarzcaten puscac, equen cargaz arintzea gatic: baño Jonas, yautsia untziam zolara, an lo zagon tranquil qui.

6 Eta urbildu cen aren gana pilotoa, eta erran cion : ¿Nola zaude zu olaco lo pisuaiquin? goiti zaite, deit zazu zure Yangoicoa, venturaz nai izaten badu Yincoac gutaz contu 'in, eta ez gai tzin galdu.

7 Eta bacotchac erran zuen bere lagunai: Zatozte, eta tira 'zagun chortea, eta yaquin 'zagun cergatic guertatu zaicun macur au. Eta tiratu zuten chortea: eta erori cen chortea Jonasen gañera. 8 Eta erran cioten: Erran diezaguzu ¿cer gatic guertatu zaicu macur au? ¿cer oficio 'izu? ¿cein da zure tierra, ta nora zoaci? ¿edo cein pueblotacoa zara zu? 9 Eta erran zaben : Ni naiz hebreoa, eta beldur naiz ceruco Yangoico Yaunaï, itsasoa ta lurra 'in cituena. 10 Eta guizonac beldurtu ciren aunitz, eta erran cioten : ¿Bada cergatic 'in duzu oï? (ecen uste zuten guizoneo Yaunaïn aurpeguitic igues 'iten zuela, ceren berac ala 'man zaben entenditzera.) 11 Eta erran cioten: ¿Cer 'inen dugu zutaz, eta itsasoa ezti daquigun? ceren bazoayen itsa- soa goratuz, eta asertuz. 12 Eta erran zaben; Ar nazazue, eta bota nazazue itsasora, eta itsasoa eztituco zaitzue: ongui daquidalacotz nere gatic 'torri dela zuen gañera tormenta aundi au.

13 Eta arraunatzen zuten guizonec legorreco aldera itzultzeco, eta etzezaqueten : ceren itsasoa bazoayen iganez, eta equen contra asertuz. 14 Eta deadarca asi ciren Yaunaï eta erran zuten: Otoizten zaitugu, Yauna, ez gaitecila galdu guizon unen biciain gatic, eta etzazula erorraci gure gañera odol inocentea: ceren zuc, Yauna, 'in duzu, nai izan duzun bezala.

15 Eta artu zuten Jonas, eta botatu zuten itsasora: eta guelditu cen bela itsasoaïn fur rinda.

16 Eta artu zuten guizonec beldur aundi bat Yaunai, eta esqueñi citiozten Yaunai victimac,

eta 'in cituzten votuac.

II. Cap.

ETA bazaucan Yaunac prest arrañ aundi bat, Jonas iretsi zuena : eta egon cen Jonas arrañaïn sabelean iru egun, ta iru gauez.

2 Eta 'in zuen Jonasec arrañain sabeletic otoitz bere Yangoico Yaunaï.

3 Eta erran zuen : Nere naigabetan deitu nuen Yauna, eta aïtu ninduen : sepulturaïn barnetic oyu 'in nuen, eta satu cinuen nere voza.

4 Eta botatu ninduzun itsasoaïn erdira uraïn zolaraño, eta ur biciac inguratu ninduen: zure remolina gnciac, eta zure oladac pasatn ciren nere gañetic.

5 Eta erran nuen nic: Botatua izan naiz zure beguien vistatic: baño oñic berriz 'cusico 'ut zure templu saindua.

6 Inguratu ninduten urec arimaraño : leceac inguratu ninduen, osinac estali zuen nere bu rua.

7 Tautsi nitzen mendien zañetaraño: legor reco morrollec etsi ninduten seculaco : baño znc guardatuco 'izu galtzetic nere bicia, nere Yinco Yauna.

8 Nere arima quechatzen celaïc nere bar nean, oroitu nitzen Yaunaz: zure gana allega dayen nere otoitza zure templu sainduaï.

9 Gauza vanoac inutilqui guardatzen 'tuzte nec, uzte' 'ute aren misericordia. 10 Baño nic laudorioco yozaiqmn esqueñico datzut zuri sacrificioa : pagatuco 'ut Yaunaï' salvacioaïndaco esqueñi diodan gucia.

11 Eta Yaunac manatu cion arrañaï : eta goitica botatu zuen Jonas legorrera.III Cap.


ETA 'torri cen berriz Yaunaïn itza Jonasi, ciolaïc :

2 Goiti zaite, eta zoaci Ninive ciudade aun dira : eta 'in zazu an, nic erten datzudan predicua.

3 Eta goititu cen Jonas, eta partitu cen Ninivera Yaunaïn itzaïn arabera: eta Ninive cen ciudade aundi bat iru egunen bidecoa.

4 Eta asi cen Jonas ciudadean sartzen, an egun batez ibiliïc: eta ojuca erran zuen: Oñic berroguei egun, eta izaïn da Ninive arrasatua.

5 Eta ninivarrec Yangoicoain baitan si netsi zuten: eta publicatu zuten barua, eta veztitu ciren zacuz aundienetic ttipieiierañocoan.

6 Eta allegatu cen solasa Niniveco erregueïn ganaño : eta goititu cen bere tronutic, eta biluchi cen bere veztidotic, eta veztitu cen zacuz, eta yarri cen autsaïn gañean.

7 Eta 'in zuen oyu, eta erran zuen Niniven erreguein eta ministro printzipalen ordenaz : Guizonec, eta aciendec, eta idiec, eta ardiec eztezatela deusere yastatu : ez bazcaïc yan, ez ere uric edan.

8 Eta guizonec, eta aciendec yauntz detzatela zacuac, eta esca dezatela Yaunaï firmequi, eta itzul dayela bacotcha bere bide macurretic, eta equen escuetan den gaichtaqueriatic. 9 ¿ Eta norc daqui itzulico ote den Yan goicoa, eta barcatuco ote dacun : eta eztituco ote den bere coleram furrindatic, eta ez garela galduco?

10 Eta 'cusi cituen Yincoac equen obrac, nola aidaratu ciren beren bide gaichtotic: eta izan zuen Yangoicoac urricalmendua 'inen zabela mintzatu cen gaitzain gañeanm eta etzuen 'in.


IV. Cap.


ETA Jonasec izan zuen sentimentu aundi bat, eta asertu cen:

2 Eta Yaunaï otoitz 'in zuen, eta erran: Otoizten zaitut, Yauna, ¿ezta au, nere tierran onic nitzelaïc, beldur nitzena guertatuco cela? unen gatic aitzinatu nitzen Tarsisera igues 'itera. Daquidalacotz zu zarela Yan goico bat biotz onecoa eta misericordiosoa, su fritua eta urricalmendu aundicoa, eta becatuac barcatzen 'tutzuna.

We certify that only 250 copies of thia work have been printed, of which one is with red borders.

STRANGEWAYS & WALDEN,
(late G. Barclay,)
28 Castle Street, Leicester Square.