Orrialde:Berso Berriac.pdf/1

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan
Orri hau berrikusia izan da

BERSO BERRIAC.


1

Milla sortzireun laroguei eta
amaica garren urtian
pentzamentuan egondua nais
lengoco egun batian
dama gastebat ucusi nuen
Donostiyaco calian
pobre isanta lusitu nairie
aberas batec añian.

2

Dama batzuoc equentzen dira
igande arratzaldetan
ondo jantzita pasiatzera
aurraren aitzaqui___
abaniona eta sonbrilla
arturic escubanetan
oyec ainbeste malisi dunic
esta Probinsiyonetan.

3

Lanian ere astendirade
goisetic oso presaca
guero denbora pasatutzeco
ispilluari beidaca
balcoi batetic bestera alcar
ibiltzen dira señaca
mutil gastebat pasatzen bada
arri babarrun tiraca.

4

Atenciyua jartzen diyote
mucica soñu onari
noisic bacoitz beguiranuas
beren soñeco gonari
lenguan farres egondu guiñan
beguira dama bateri
ispilluaren aurrian aisan
bere sombraquin dantzari.

5

Besperatican egoten dira
pentzamentuan jarrita
biyar conprara juango dirala
gona berriya jantzita
sucalde dana lajatzendute
aspicos gora jirata
esanas banijua señora
piperrac falta dirata.

6

Bere señoras on ustietan
plasara suen bialdu
guchieneco iru orduan
echera etzan asaldu
esatensiyon emacumia
oso sabitza berandu
echecnandria merque nainunta
esin nintzaden conpondu.

7

Lengo batian damacho bates
icusiya nago liesta
cuanto bale un poco babarrun
andrebateri galdesca
basarritarrac tres erriales
emantziyen errespuesta
nescachae berris en este año
mucho garistiya esta.

8

Ondo jantzita jai atzaldetan
juntatzen dira paresca
goisian asco sisatu alden
danac alcarri galdesca
batec lau cuarto bestiac sortzi
irugarranae bi pesta
oyec aitzeitun bertzolariya
aparte ibiltzen esta.

9

San Juan egunas Eranain nitzan
pasatzen arratzalde bat
mucica arisun ba danzaraco
artunun dama gastebat
acabatuta billatuniuen
lurrian sacu chiquibat
pentzatu nuen eguinuela
neretzat fortuna onenbat.

10

Choco batian asinitzaden
sacu chiquiya ascatzen
nere posaquin ortzaquin niscan
pusca batzuce equentzen
guero asisan barrenan situn
materialac asaltzen
egun gucico lan artunun
ango trapuac contatzen.

11

Portamonedan suria alda
guisenbati niyen galda
erantzun siran orren jabia
maltal suriyaquin juanda
suertiori es eguitia
guretzat ascos obeda
Probintziontanesta pasatzen
sacuartaco moneda.

12

Arropa ere gastatzen dute
aberasbaten graduan
sigueme pello deitzen-diyoten
sinta batequin lepuan
illiac ere altu jarririe
gastelu baten moduan
orlaco gausa farragarriric
esta isango munduan

13

Culpic gabeco dama gastiac
es guero punturic artu
mandatuetan ateratzian
denora guchi pasatu
seren nagusi echecuandrias
aldan ondona cunplitu
moduonetan serbitzen dunac
onrra onac jasoco ditu.

14

Dama gastiac despeditutzen
asibiardet onrradu
aríyo eta bestebat arte
notisi onac bialdu
paper bacoitza bosna sentimo
eguiten dirade saldu
Carnabal onac pastutzeco
gastiac serbait [illegible]