Orrialde:Berso berriac zacurraren gañeran jarriac (1880).pdf/1

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan
Orri hau berrikusia izan da

Berso berriac zacurraren gañeran jarriac


1
Berso berri bazuec
bearditut jarri
gaste jendiarentzat
entreteni garri:
zacurraren pasadisuac
esango ditut garbi
iñor abertencian
albaledi jarri.

2
Zacur famatuada
icena du blanco
ezdauca mingunuric
artua jateco;
egunian bi libra
eman balizaco
puscarican etzuan
jan gabe utzico.

3
Artoaquin bacarric
esdala contentu
ausora juan eta
olloac jan ditu;
jan gausaric
piñenac esagutzen
ditu arrauzac ere
beretzac billatzen baditu.

4
Bildos bat vasuan da
beste bi echian irurac
jancitua dembora guehian
gañera ardiari
seguitu atzian
gasgui eguiten zuanic
berac etzequian.

5
Paluac eman nion
odoldu artian juisiuan
sartuda nere iretzian;
orain esda juaten,
ardiesi atzian quiriquisuac
billalzen ditu mais
sasian.

6
Parre asco eguin
degu juandan neguau
nescacharen oyan billatu
genduan; nescacha
afalduta oyera zan
juan zacurrac oyaren
gañian mur mur
eguiten zuan.

7
Nescacha bildurtula
sucaldera larri
oyeco lagunari
etzion igarri;
arguia pistu eta
genduan ecusi
arrasoyareguin
etzuan jequi nay oyeti.

8
Chasco polita
eguindu ausoco
eche batian
galdaratic buscantzan
lapurtu cituan
icusita ondoren
seguitu cioten
aleguiña eguiñarren
anchitu etzuten.

9
San Prudençio
eguna celebratu
zuan bacalaua
genducan beratzeu
potzuan gu acordatu
gabe gucia jan zuan;
cazara juangabe
pescan eguin zuan.

10
Arratzaldea berritz
gaisqui pasatuzuan.
sucaldeco galdarac
aagortu cituan;
beste eran aldibat
eguindu potzuan
gacitasuna cerdan
aprobatu zuan.

11
Gaba pasatu eta
urrengo goician
gure zacurra ceuan
estadu tristean;
ezurrenbat trabatuta
ceucala estian.

12
Nagusia calera
juaten danian
ecliian guelditzenda
tristura aundia;
caletican echera
etortzen danian
danza eguitendio
gustora aurrian.

13
Vistara echiaren aguertuta
cuan laister abiatzenda
bidian cantuan
erromarac eta eciac
pasauas saltuan
neu beitzat ain aguro
inola esin juan.

14
Aurreco aldera juauda
buen venida ona
arpeguiyac miusten
lenbisico lana
Españetan bitsa ta
mingaña leguna
biurtu besteraco
hay ser lagun onac.

15
Gastañac eta saldia
jaten dituanian puscar
asco eguitendu
basora bidean;
parres ito litegue
aren historian
pausoco bat edo bi
beti gueienian.

16
Amasei bersorequin.
orra despedida
gueyago esan bague
oyec asco dira
parre eguiteco
ipiniac dira
naiduanac icasi
guezurrac ezdira.

Ceferino Mugica - 1880.

EIBAR. Imprenta de Orúe