Orrialde:Berso berriak Juan José Alcain-ec jarriac.pdf/1

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan
Orri hau berrikusia izan da

BERSO BERRIAC

Juan José Alcain-ec jarriac


1
Milla zortzi eunequin
larogueita amairuban
dicha eder bat sortuda
gure inguruban
ber?na? formatzia
jarri zat buruban
corputza ez daducat
lengo estaduban
sayatu eguin biat
al dedan moduban.

2
Viva Cabildua ta
Ayuntamentua,
ezperatznn det oyen
consentimentuba
memoriya debilla
au sentimentuba
cerbait itz eguiteco
det pentzamentuba
eguingo banu oyen
contentamentuba.

3
Usurbilco errico
Parroco guria
izan du itzeguiten
abillidadia
errospotua eta
formalidadia
piscabat bajatuba
dauca edadia
izandegu guztizco
predicadoria.

4
Ay gure Erretore
leyal eta fiña,
fedia aumentatzeko
orrec badu griña
sermoi edorra franco
guretzat eguiña
beti empliatu du
bere aleguiña
gu guztiac eguiten
sayatu baguiña.

5
Orain ecarri dizcu
bi Relijioso
semoi eder oyeri
eguiyegun caso
preminenac izan
guintezque acaso
oyen laguntasuna
biarda preciso
ondo prebenituta
guasen animoso.

6
Marchuaren amalquian
dirade asiyac
ez ditugu aditu
sermoi itsusiyac
nola predicatutzen dan
daude icasiyac
guizon estudiatu
asco icasiyac
ondo portatudira
Jaunari graciyac.

7
Frai Daniel Bartel eta
frai Andres bestia
asco desiatzen zan
oyec icustia
predicadore charrac
asaldu eztia
pensatu det graciyac
ematen astia
lastima da oyeri
issillic uztia.

8
San Franciscoren seme
estimagarriyac
Aita piadoso bi
dira etorriyac
bete gabe pecatu
grabien neurriyac
orain artu dizagun
bicitza berriyac
icusi ez ditzagun
istillu gorriyac.

9
Bildur gabe juateco
digute otseguiñ
modu obian eciñ
guizonac itzeguiñ
etsaiaren mendian
ez dala atzeguiñ
libratzeco moduba
obe degu eguiñ
Jesusen asarria
aplacatu dediñ.

10
Anima garbitzendu
confesiyo onac
ez du ecer serbitzen
bildurrac egonac
ichurrac eguiteco
desiuan danac
engañatuco ditu
confesore Jaunac
Goienari pegatzen
izango dira lanac.

11
Ar cargu artucodu
zorrotz edo estu
ceñec bere contuba
eman biagu justu
batzuec ucatu ta
beste cembait astu
confesiyo charraquin
ez viciro postu
goico Jueza iñore
engañatzen ez du.

12
Gustora ezbadago
len concienziya
orra orain garbitzeco
conbenienciya
anima badijua
becatuz jantziya
sufritu biarco du
an penitenciya
inorc estu jiraco
aren sentenciya.

13
Pecatu guztientzat
da barcaciyua
millaca izanda ere
comparaceyua
lapurretac biardu
restituciyua
dago confesatzeco
obligaciyua
consebituco bada
obsolbiciyua.

14
Munduban eguiñ arren
chit asco pecatu
cer edo nola diran
esaten necatu
orren gañian dute
asco predicatu
acusatzia ceiñ
iñorc debecatu
lotsaz edo bildurrez
ez arren ucatu.

15
Espacios ta ondo
eguiñ examiña
artu doloria ta
propositu fiña
damutasunarequin
pecatu eguiña
anbaz confesiyua
contuz aleguiña
izan penitenciya
cumplitzeco griña.

16
Preciso ez naiz asi
itzeguiten grabe
ni eznago oraindic
oyec becin trebe
emen sufrituteia
ascoz degu obe
guero izan gaitezen
gloriarcn jabe
iñor esta salvatzen
penitenci gabe.

17
Coufesiyua eguin da
comulgatutzian
considera dezagun
gueren biyotzian
gure Jesus maitiac
bere eriotzian
sufritu citubenac
aundiac bait ian
gure onagatican
ill zan gurutzian.

18
Bere odolarequiñ
guinduben erosi
pecatutic libratu
Ceruba irabaci
orain acordatzia
ez aldu mereci?
egunero emanez
asco esquer ota graci
ofensa guehi eguiñ da
humildadez vici.

19
Utzi pecaturako
daudeu viciyuac
menderatu ez gaitzan
condonaciyuac
oguiñ errezpotozco
conversaciyuac
cumplitu estaduco
obligaciyuac
encargu ori eman
dute Misiyuac.

20
Oyen sermoyetara
allegatu dana
conformafu diteque
Jaungoicoagana
bederatzi urren batian
eguiń dute lana
confesiyuan ere
asco oyen gana
badute talentuba
Jesusec emana.

21
Descubritu dituzte
fedeco casuac
etorri dira guizon
suatanciosoac
arritu gaitu oyen
itzqueta gozuac
nola umiae eta
ala gurasuac
osasuna diyela
Jaun amorosuac.

22
Oyen sermoi ederrac
ondo aditu ta
orain gustora gaude
manchac garbituta
emendican aurrera
Jauna servituta
conforme egon biagu
arc noiz nai deifcuta
galtzia sentitzen du
beriac gaitu ta.

23
Iñor ere ez gaude
lecuu seguruban
etsayac gau ta egun
beti inguruban
cer peligrotan gauden
eduqui buruban
garbi ta pronto egon
esan dan moduban
encontro charric gabe
sartzeco Ceruban.

24
Jauna ofendituric
gaude sentimenduz
nola itzez ta obraz
ala pensamentuz
emendican aurrera
vici viagu contuz
estali gaitzan bere
bendiciyo santuz
ala guerta dedila
Amen VIVA JESUS.IMP. DE FERNANDEZ Y DIEGO. — EIBAR.