Edukira joan

Amalau milla begira... - 1950

Wikitekatik
Amalau milla begira... - 1950  (1950) 
Eusebio Muguerza "Mendaro Txirristaka"
Doñua: .Cuando yo sea alcalde ... »


«Amalau milla begira... - 1950»


1/
Amalau milla begira
zirala Donosti'n,
milla beatzireun berrogei eta
amargarren urtian.

2/
Aizkol-jokua zezen-
-plaza ederrian,
Urriak ogei ta bederatzi
zituan egunian.

3/
Bi aizkolarik onenak
famarik onena,
dudarik gabe, Jose Narbaiza,
Martin Garziarena.

4/
Urre-zillarrikan ez,
ugari papela,
zebillen ego-aiziak aidean
bezela orbela.

5/
«Trabesa nola dabill?»
zuteneri galde,
nioten erantzun: «Egun berrogeiri
naparraren alde.»

6/
Basuan ziran zaillenak
zituzten tronkuak
ebakitzeko, Naparrua'tik
ekarritakuak.

7/
Leitza'n erakuslia
ona izan arren,
zarraguak zuan Agiñeta
Luxiak Eibarr'en.

8/
Giputza lerdena ta
sendua naparra,
zirala gizon zezenak ainbat
zutenak indarra.

9/
Zan bezela naparra
giputza benetan
saiatu ziran; ez beza iñork
dudarik orretan.

10/
Guzien gustora eziñ
jokua erabaki;
zortzi paguak zizkion Luxiak
aurretik ebaki.

11/ Zorririkan ez baiña
azka buruari,
galdu zutenak bekokiya illun,
berriketa ugari.

12/
Luxiak ditu aurrak
eta emaztia,
urtiak ogei ta bederatzi,
gizona gaztia.

13/
Garziarena ogei ta iru
dituana oraindik,
lezakeala sasoi obea
ez izan dudarik.

14/
Garziarena dala
jatorriz umilla,
bat ere arrokeriarikan
ez duan mutilla.

15/
Zergatikan ez duan
egin irutxurrik,
da merezi ez duana iñoren
begiratu txarrik.

16/
Jendiak nai du berriz
joka ditezela,
Atxunberri eta Santa Ageda
ziraden bezela.

17/
Batere gorroturik
izan gabe alkarri,
zerratu apustura tadirua
len bezela ekarri.

Bertso-papera, Imp. Macazaga. - Rentería.,
Fernando Artola, Bordari, Ondarrabia.