Edukira joan

Ez beza iñork dudarik...

Wikitekatik
Ez beza iñork dudarik...  (1950) 
Eusebio Muguerza "Mendaro Txirristaka"
Doñua: Cuando yo sea alcalde ...


«Ez beza iñork dudarik...»


1/
Ez beza iñork dudarik,
ditu Gipuzkua'k
alkate jaunak larogei t'amar
zorionekuak.

2/
Nai ditugula oitura
txit antziñakuak,
senideak ditugula euskaldun
Naparrua'kuak.

3/
Euskeraz erakutsi
lenbizi aurrari,
deabruaren atzaparretan
ez dediñ erori.

4/
Jakin bear du nola
ogiya irabazi,
zabarkeriyan ibilli gabe
txukun dedin bizi.

5/
Milla beatzireun berrogei ta
amargarren urtian,
Euskal Festa ederrak izandu
dira Donostia'n.

6/
Abenduak ogei ta bat
zituan eguna,
merke lukainka-muturra ta ogi
txuriya biguña.

7/
Gros deritzen diogun
pillota-tokira
inguraturik, pozak txoratzen
jende asko begira.

8/
Txartelak ziradela
diruaren ordaiñ,
ori gabe festarikan iñun
ez da ikusten oraiñ.

9/
Ttunttuna eta txistua
ta filarmonika,
ta kantariyak solfeua ta
lasaia birika.

10/
Bertsolariyak iñun
ez bezelakuak;
dudarik gabe, gera euskotarrak
buru argikuak.

11/
Neska-mutill gaztiak
dantzan ondo egiñ,
txepetxak Maiatzian bezela
oiñak ariñ-ariñ.

12/
Bederatzi pareja
onak ziran, baña
lenbiziko premiyua eraman
dute Andoañ'a.

13/
Dudarik gabe zala
juezen baimena:
txistularietan Bergara'kua
bandarik onena.

14/
An ziran bertsolari
danetan onena,
juzgatu zutena oiartzuarra
Jose Mitxelena.

15/
Jesus eta Gabriel,
juez asko jakiñak,
ochotes edo kantari onenak
ziran kaxkariñak.

16/
Neska gazte politak
estimaziyua,
zartxuaguak zuten begira
murmuraziyua.

17/
Merkia ez arren gauzak
duten preziyua,
indi-oillarrak bezin dotore
ostentaziyua.

18/
Ezkontzeko izan arren
askok desiua,
ezin billatu dutela iñun
abitaziyua.

19/
Jartzeko esaten diote
agintari jauneri
kontribuziyua Euskal-Erriko
mutill zar daneri.

20/
Ezkondu nai al duten
dituzte orain galdez,
zapateruak Xeledonio
eta Joxe Andres.

21/
Igandian mozkortu,
jai astelenian,
zintzotuko zerate ardua
merkatzen danian.

22/
Ardua erango degu
iñun bada matsik,
zuek eskuan dezuten poltsa
geienian utsik.


Bertso-papera, «Imp. Macazaga. - Renteria.;
Fernando Artola "Bordari", Ondarrabia.