Iparraguirren cantac

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search

Iparraguirren cantac
page 1

Iparraguirren Cantac.

NERE AMAC BALEQUI

1 2

3

Cibilac esan naute Jesus tribunalian Carcelatic atera ia
Biciru egoqui Sutenian sartu Fiscal echera
Tolosan biar dala Etzion Pilatosec Abisatu ciraten
Gauz au erabaqui Culparic billatu Juateco beriala
Giltza pian sartu naute Neri ere arquitu Ez etortzeko gueyago
Poliqui poliqui Ez dirade barcatu Provinci onetara
Negar egingo nuquo Cergatican ez dituzte Orduan artu nuan
Nere amac balequi. Ezcubac garbitu. Santander aldera.


ADIYO EUSKAL-ERRIARI


1 2

3

Gatze gaztetican Lur maite emen utzea Agur nere biotzeco
Erritic campora Da negargarria Amacho maitea
Extranjeri aldean Emen guelditzen dira Laister etorrico naiz
Pasadec dembora Ama eta Erria Consola zaitea
Eguia alde guztietan Urez noa iensten Jaungoicuac bada nai
Toqui ona badira Bai mundu berria Ni ures juatea
Baña biotzac dio Oranche bai naizela Ama certaraco da
Zuaz euskal-erria. Erruqui garria. Negar eguitea.


NERE MAITIARENTZAT


1 2

3

Ume eder bat ikusi nuben Aingueru zuri pare gabea Gala gaztec galdetzen dute
Donostiaco calean Euzkal-errico alaba, Aingueru ori nun dago
Itz erdicho bet ari esan gabe Usteric gabe zugana beti Nere maitea nola ditzen dan
No la pasatu parean: Nere biotzac narama; Ez dau iñorchoc jaquingo
Gorputza zuan liraña eta Ieusi nayan beti ornabill Ez berac erec esluque naico
Oñac cebiltzan airean Nere maitea ¡au lana! Confianza orretan nago
Politagoric ez det ieusi, Zoraturican emen naucazu Amorio dun biotz oberic
Nere beguien aurrean. Beti pentzatzen zugana. Euzkal-errian ezdago.


ALEGRICO TRAPERARI


1

2

Egunez trapu biltzen Atera, atera
Gabean dantzan lerzen Trapuac salzera
Beti amore onean Nic erosten det
Ibiltzen guera Modu onetan
Eta goisean goiz Ardit albarca
Calera irten da Cuarto alpargata
Lo gosoan daudenac Ta burni zarra
esnatutzeco. Champonian.

Nesca batec besteari esatencion emacumechuac ¿icusi alden-caboa? Ez caboric eta es dargentoric ere gendo clase orrequin tratatzen degula pentzatzen alden, nesca, ja jay conversación y todo lo que se quiere zipirri zaparra cer nai baño gende clase orrequin tratatu guchi, guacen berris nesca trapuac biltzera.

Imp.S. de Diego.— EIBAR.