Neska mutillen kontubak

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan
Neska mutillen kontubak  (1932) 
Jose Manuel Lujanbio

Neska mutillen kontubak

 —  1  — 

Galai bat etorri zait
Prestubaren gisa
Bertso berri batzubek
Jarri albanintza
Arrazoyaren bidez
Nai duela mintza
Sayatuko nitzala
Eman nion itza

 —  2  — 

Aita bati bezela
Esan dizkit itz bi
Oyen despresiyuak
Goguan duukaski
Kontrariyua franko
Izandu du noski
Tontua izan balitz
Etzegoen gaizki.

 —  3  — 

Dama gazte eder bat
ain gustagarriya
berez naparra zan da
Onuntz etorriya
Benta polit batian
Serbitzen jarriya
Eta Astigarraga
Deitzen dan erriya.

 —  4  — 

Dis dis egiten suan
Izar baten gisa
Biartu nua eta
Eman ziran itza
Esanas beste danak
Alferrik dabiltza
zuk dadukazu nere
Zarrallaren giltza.

 —  5  — 

Echian da kanpuan
Tabernan da eleizan
Bi urtez zaitu zaitut
Zu nola zabiltzan
Beste aitzakirikan
Ez dezu zuk izan
Piska bat mudakorra
Gaur askoren gisan.

 —  6  — 

Lenengo Erromeriya
Astigarragan zan
Beste mutill batekin
Bertara juan zan
Alkar billatu degu
Beriala plazan
Beste sobrante ori
An zebillen saltzan.

 —  7  — 

Bentako tabernatik
Lenengo auzua
An esdu mutill batek
Jeniyo gozua,
Biyotz gogorrekua
Eskandalosua,
Arretxek tira ziyan
Neskari basua.

 —  8  — 

Ze pikardi izan tzan
Nua esatera,
Autzi ziran basua
Ta iru platera,
Neskacha erne zegon
Makurtu zan bera
Gasua justutikan
Eskapatu zera.

 —  9  — 

Ori da izatia
Geniyo torpia
Mostradorian tira
Zeniyon kolpia
Arrek deitu basiñu
Biardan tokia
Seguru zan luzaro
Preso egotia

 —  10  — 

Beste bat ausakua
Sujeto zuzena
Ni ill bear nauela
Askotan esana
Neskach orren nobiyo
Lenago izana
Arrua ta koraje
Guchiko gizona.

 —  11  — 

Bentako iturriyan
Illunabar baten
Neskach ori ikusi det
Aspaldiko partez
Izketan egon giñan
Biyok borondatez
Ez degu ezer esan
Iñorentzat kaltez.

 —  12  — 

Bire bastar batian
An zegon gordia
Makilla motz batekiñ,
Ain tzan kobardia,
Buruan jo ta kendu
Nai ziran kordia
Neroni ere lotan
Ez negon ordia

 —  13  — 

Itza eman basisun
Orri egin kaso
Ez neri kulpa gabe
Makillarik jaso,
Nola izandu geran
Lagun eta auzo,
Barkatzen dizut baño
Gaizki dago oso.

 —  14  — 

Beti guri segika
Basarri ta kale,
Beste lagun batzuek
Bazituen alde
Bi kolpe eman diskat
Ukabillas dale
Andik aurrera etzan
Okasiyo zale.

 —  15  — 

Ni baño larriyago
Ezkontzeko bera
Zorrotz galdetu ziran
¿Noiz egingo gera?
Oraindik lazu ortan
Ez nua sartzera
Nai dezun marcha artu
Presaka bazera

 —  16  — 

Orra Migel Altunak
Aunditzuba lertu
Ojala izar ori
Ez balitz agertu,
Ba ezpada ez nitzan
Aurreragi sartu,
Oraindik libre dago
Nai dubenak artu.