Edukira joan

Ondarrabia deritzan ziudadian...

Wikitekatik
Ondarrabia deritzan ziudadian...
Eusebio Muguerza "Mendaro Txirristaka"
Doñua: Maite bat maitatzen det....


«Ondarrabia deritzan ziudadian...»


1/
Ondarrabia deritzan ziudadian
festak politak nola egin oi dian,
   promesa nuan;
eta Agorraren amalauan
   an ezagutu,
eta zurekin enamoratu
   nintzan, zergaitik
etzalako an zu bezin pollitik. Ja, jai

2/
Arrazgeroztikan zu nik maitiago
zaitut loriak intza bañon geiago;
   sasoi eruan,
txapel gorriya zure buruan;
   gustora orduan
zelaian dantzan egin genduan;
   nizun lagundu
etxera, zuanian illundu.

3/
Eguzkiya diruri zure arpegiyak,
masallak zuzi-gorri, guri-guriyak,
   txoragarriyak;
Norteko izarra bezin argiyak
   zure begiyak,
lapurrak dituzulako biyak;
   gorputz liraiña;
besterik ez det maite zu aiña!

4/
Dalako zuk merezi dezun lujua:
urrezkua erraztuna ta relojua,
   brillantetxuak
dituztenak belarritakuak,
   ta soiñekua
sedazko piñ moda berrikua,
   apaiñ-apaiña;
ez dakit zuk maite nazun baiña.

5/
Ez det politagorik Euskal-errian
oraindik nere begi bien aurrian
   zu zeran baiño
besterik ikusi oraindaiño;
   nere emaztia,
orren polita eta gaztia,
   zu zeranian,
biziko gera zori onian.

6/
Ezkondu eta ongi bizi nai nuke,
bañan ezertxo ere ez degu merke,
   ditugula oraiñ
gauza onak diru askoren ordaiñ;
   koipe gabe azak,
alperra:k nai ez dituan gauzak,
   dira -zeiñentzat?lanian
saiatzen danarentzat.

7/
Toki alaian txalet polit batian
ezkondu eta ongi bizi gaitian,
   Jaunari erregu;
bere bitartez izango ditugu
   aukera onian,
gose ta egarri geranian,
   jaki goxuak
eta erari jenerosuak.

8/
« Urtiak ogei ta iru, sasoi obena
dala ezkontzeko nik orain dedana,
   eta baimena
nere aita Pello Joxerena;
   neri galdezka,
nere ama maitiaren kezka
   da, jakin gabe,
al zeran diru askoren jabe.»

9/
lru leio dituan gabinetian,
katua zentinela aren atian;
   rosariyua,
ezkon berriyen usariyua;
   oieratzian
palpitaziyua biotzian,
   eta muxuak
amoriozko goxo-goxuak.

10/
Atsuak txokolatia, aguriak pattarra,
garisti daudelako, umore txarra;
   ta neskatillak,
ondoren dituztela mutillak,
   erromerira;
inguruan badute begira,
   murmuraziyua
neska zarraren oraziyua.

Bertso'-papera, «Imp. Macazaga. - Rentería-,
ez nuan apuntatu zeñi jaso nion. Bigarren, erderazko
bertso bat. Bañan kendu egin degu; etzuan
jartzerik merezi.

 * * *

Mendarok. beste bertso-paper baten asieran,
onako bertso au jarri zuan,

1/
Juan Inazio Iztueta Zaldibia'kua,
bertsuak andregaiari jarritakua,
   maite zuala,
Logroño'n giltzapian zeguala.
   eskol-maisu ona,
jakituri aundiko gizona.
   nai nuke adiazi
onratzia duala merezi: (berriz)

Ondoren, 2, 3 ta 4' garren tokian, Iztueta'k
Kontxezi'ri jarritakoetatik 1. 2 ta 3'garrena.

Urrena, 5, 6 ta 7'garren tokian, aurreko paperaren
lenengoa, jarri ez degun erderazkoa ta 5'garrena,
aldaketa auekin: 1/3: Agorrillian. 1/4:
Ama Birjiña egunian. 5/1: Santa sekulan ez det
Euskal-Errian. 5/2: ikusi nere begi bien aurrian.
5/4: besterikan iñun oraindaño.
Ta urrengo beste lau bertso auek:

Sagarraren zumua jenerosua,
aparra zeriyona gozo-gozua,
   basua betian,
sabelak ongi bete artian.
   umore alaian
dantzan gustora belar-zelaian.
   zuanian illundu,
pozik nizun etxera lagundu.

- Dantzan zurekin, festak zirala Ernani'ñ.
nere aita Joxe Migel nuan armoniñ,
   zuala kezka:
cNor den ire galai ori, neska?~
   Nai luke jakiñ,
esposatu baiño len zurekin,
   dezun doterik.
ez du nai etxian sui arloterik.

- Naizela ni jatorra, ez tunantia,
nai nuke aita Joxeri zuk esatia;
   badet merezi.
amari ere adierazi;
   nere dotia,
eltze aundi bat urrez betia,
   ongi gordeta.
oraiñ lapur asko dabill eta.

- Banazu loriak intza bezin maitia,
ni emeretzi urtekin neska gaztia;
   baña baimena
izango det nere aitarena,
   dudarik gabe,
bazera orrenbeste urreren jabe,
   esposatzeko
ta zori onian bizitzeko.

Bigarren bertso-paper au ere,
Errenteriko Makazaga'renean
inprentatua dago; ez nuan apuntatu
zeñi jaso nion.

  • * *


Beste paper batetik. berriz, onoko bertso auek:

- Al dakizu egiten oraziua,
ta gañera nun dezun palaziua,
   eta dotia;
dezuna zeran edo arlotia
   nai nuke jakin,
esposatu baño len zurekin;
   errezelotan
nago, ai ote zeran gezurretan.

- Pare gabia Euskalerri guztian,
nere biotzak dio zu ikustian:
   Auxen da poza!
Zera txepetxa bezin airosa,
   Zure begiyak
dituzulako txoragarriyak,
   gorputz liraña,
ez det besterik maite zu aña.

- Ez da ditxa oberik mundu onetan,
besterik ez bezela bene-benetan
   maite banazu,
nik ere zaitudan bezela zu,
   laister elizan
kristandadia dezagun izan,
   dudarik gabe
egingo gera alkarren jabe.

 * * *
Bertso auetako batzuk, Mendaro'ren beste zenbait
paperetan ere ageri dira. Bañan naste aundia
litzake oiek danak emen aitatzea. Cañera, esateko
diña dan aldaketarik ere ez dute.