Potajiarena

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Potajiarena
Bilintx

Potajiarena


1
Egunaren izena
ez dakit nola zan,
baño señalagarri
partidu bat bazan,
pelotan jokatzeko
Oiartzun'go plazan;
nai det nere orduko
gertaera esan,
urrenguan beste bat
eskarmenta dezan.
          
2
Partiduba jokatzez
bukatu zanian,
ostatura juan nintzan
zuzen-zuzenian;
maiera jana ekartzen
asi ziranian,
apaiz bat serbitzen zan
aurren-aurrenian,
makiña bat sartu zan
arren barrenian.
          
3
Zintzur ona zubela
klaro siñaliak
eman zituen apaiz
barbantzu zaliak;
dozenaka tragatzen
zituen aliak,
maskatu ere gabe
tripazai jaliak,
alako aixa nola
antxua baliak.
          
4
Tragatutzen zituen
igar da eziak,
etziran aren diña
zetozen klasiak;
ekarri orduko zeuzkan
tripara pasiak
kortesia gabeko
txapela guziak;
arrek naikua jan ta
ni berriz gosiak.
          
5
Nere ditxa guziak
badute ajia,
noski naiz Jaungoikoak
aztutzat lajia;
gosiak egin nuben
ango biajia,
kulpa duenarentzat
daukat korajia,
apaiz batek jan zuben
nere potajia.
          
6
Geroztik ostatuan
sartu ordurako,
galdia egin bage
ez det nik lajako
egun artan apaizik
ote dan arako;
ez apaiz jaun guziyak
igual diralako,
baizik batek bildurra
sartu ziralako.