Edukira joan

Urria illa ta egun amargarrenian...

Wikitekatik
Urria illa ta egun amargarrenian...  (1948) 
Eusebio Muguerza "Mendaro Txirristaka"
Doñua: Cuando yo sea alcalde...


«Urria illa ta egun amargarrenian...»


1/
Urria illa ta egun
amargarrenian
festak izango dira Elgoibar
deritzan errian. Ja, jai!

2/
Korta eta Kortaberri,
Arriya ta Luzia,
lau aizkolari dutenak fama
ondo merezia.

3/
Izango dituztela
kana erdikuak,
lauren artian ebakitzeko
amasei tronkuak.

4/
Oientzako ez dira
neurri aundikuak,
zergatik dituzten pare bana
gorringo bikuak.

5/
Makiña bat urtian
da Elgoibar'kua
don Tomas Etxezarreta jauna,
ona medikua.

6/
Txit borondate ona
duala dakigu,
orregatikan omenajia
egingo diogu.

7/
Askok deitzen diotena
Arnobate'kua,
da don Antonio Arrillaga
zorionekua.

8/
Makiña bat elbarri,
bestek eziñ arren,
almena izanik, orrek sendatu
ditu Elgoibarren.

9/
Nai nuan bertsuetan
zerbait adierazi,
Ondarrabian bezela Eibarren
dirate galazi.

10/
Kastigatzia zuten
banuan merezi;
baña dakite nolabait ere
nai detela bizi.
 
11/
Begi hat itxutua,
bestia elbarria,
urtiak irurogei ta amalau
nere edadia. (1)

(l) Beraz, 1948 urtekoak bertso auek.

12/
Dirua irabazten det
oraindik lanian,
iñor agintari ez detela
nere aldamenian.

13/
Antziñakuak dira
gure usariyuak,
onratu biar ditugu Euskal-
Errian jayuak.

14/
Birau zakar bat ere
ez duan izkera,
iturriko ura bezin garbiya
dalako euskera.

15/
Aurrari erakutsi
euskeraz lenbizi,
erdera ere komeni da ta
biar dute ikasi.

16/
Txikitandik lanian
biar dira ezi,
jakin dezaten gero dirua
nola irabazi.

17/
Iñork ere alperrari
ez dio zorrikan,
ori egiya ez baldin bada
ez da gezurrikan .

18/
Obeki bizi nai du
langilliak, baiño
al dakizute ori gertatu
dala oraindaiño?

19/
Esposatu ziraden
Pello eta Ramona,
lanik egiten ez dute baña
bizi-modu ona.

20/
Dituzte bizi-Iagun
Maria eta Jose,
sabela ongi ase nai dute
diranian gose.

Bertso-papera, «Imp. Macazaga. - Renteria';
Makazaga'renean hertan jasoa.