Donostiyan irugarren arzaigoquia urte 1828 garreneco igande iñauteri goizean

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Donostiyan irugarren arzaigoquia urte 1828 garreneco igande iñauteri goizean  (1828) 
Jose Bizente Etxagarai

DONOSTIYAN

IRUGARREN ARZAIGOQUIA

URTE 1828 GARRAENECO IGANDE IÑAUTERI GOIZEAN.


MARCHA
Atozte arzayac , ariñ atozte
Guacen guztiyoc festará ,
Aita JOSEPHE buru degula
Donostiyaco plazará :
Caletarrai escainzen gatoz
Amoriyozco doayac ,
Soñu ederrac, danza politac ,
Canta euscarazco eztiyac.

Greciyatiçan etorri eta
Amaicagarren urtean ,
Irugarrena degu arzayac
Donostiyaco calean :
Iñauteriyan soñuarequin
Isildu gabe cantatzen ,
Gabaz ta egunaz beti danzan ta
Beñere ez guera necatzen.ARZAI-CANTA.Eman genduen itza
Lenago bi aldiz
Etorrico guiñala
Iñoiz edo berriz :
Irugarren aldiyan
Aurten emen guerá
Donostiar maiteac
Zubec ecustera.

Oraiñ amaica urte
Eta oraiñ zortzi
Donostiya guenduben
Lenago ecusi :
Ordutic oneraño
Ez guenduen uste,
Aurreratu cirala
Lanac onembeste.

Etorri gueranean
Plaza cantoyerá
Dirá pozez malcoac
Aguertu beguirá :
Esan nayagatican
Dá esan eciña ,
Gure biyotzac artu
Duen atseguiña.

Berritotic eguiten
Zauden Donostiya ,
Ederra becelache
Cerade alaya :
Guztiz maitagarriya
Cedorren gendeá
Eciñ izan diteque
Dan baño obea.

EUSCARICHOA.

Arzayac oroipena
Iñauteriyari,
Goizetic arratsera
Dantzan ta cantari :
Beti humore ona
Gure soñubaquin
Adisquide ta maite
Donostiarraquin.

ZORZICOA

BAT.
Zorzicoa cantari
Menditic , calerá
Donostiyara pozez
Gaur etorri guerá :
Ariñ maquil saltoan
Aldapetan berá
Iñauteriyetaco
Festac ecusterá.

BI.
Arzayac izan arren
Gure dantzariyac ,
Dirá guztiz lirañac ,
Datoz chit galayac :
Colore ederrezco
Berdiñac janciyac ,
Escubetan politac
Maquil ta uztayac.

IRU
Danza lecu ederra
Olezco biguñá ,
Plazan dago berriro
Gaur bertan eguiñá :
Ecusteco norc duben
Zancoa ariña ,
Eta ceñec obeto
Darabillen oña.

LAU
Cer icusi gueyago
Izan dezan festác,
Eta luceagoa
Iraupena goizác :
Arzayaquin batean
Datoz gaur modistác ,
Josten eta bordatzen
Languille politác.

BOST
Guztiz ondo daquite
Eguiten cofiyac
Colorezco cintaquiñ
Modara jarriyac :
Oi ez becelacoac
Dirá neurri gayac
Buru colocac , eta
Illez estaliyac.

SEI
Len , oraiñ , eta beti
Caletar maiteac
Zubentzat esquer onez
Biyotzac beteac :
Oroituco guerade
Juan arren urteac
Gure demboran , eta
Ondoren semeac.Donostiyan irugarren arzaigoquia urte 1828 garreneco igande iñauteri goizean (page 2 crop).jpg