Ebanyelio saindua San Luken arabera/XVI CAPITULUA

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
pages 82-85

XVI CAPITULUA.
Jesus-Christoc irakhasten du inyustuaren, Jaincoaren eta Mammonem cerbitçarien, aberaz eta Lazararen parabolaz.
ERRAITEN çuen ere bere discipuluei: bacen guiçon aberax bat çuena menayant bat, ceina haren aitcinean acusatua içan baitcen haren onthasunen barrayatceaz.
2 Eta deithuric, erran cion: cer aditcen dut çutaz erraiten? çure menayuaren contuac errenda çatçu; ecen eztuçu guehiago içanen ene onthasunen menayatceco ahala.
3 Orduan menayantac erran çuen bere baithan: cer eguinen dut, ene nagusiac khentcen dautanaz gueroz bere onthasunen menayua? ezteçaquet aitçurt lurra; eta escatceco ahalque naiz.
4 Badaquit cer eguinen dudan, amoreagatic ene menayantça khendua içaiten çautanean, cembaitec har neçaquen bere etchean.
5 Orduan deithu cituen bederazka bere nagusiaren çordunac, eta erran çuen lehembicicoari: cembat duçu çor ene nagusiari?
6 Erran çuen: ehun içari olio. Eta erran cion: har çaçu çure çorra, eta yar çaite berehala, eta ez escriba berrogoi eta hamar baicen.
7 Guero bertce bati erran cion: eta çuc cembat duçu çor? eta erran çuen: ehun gaitçuru ogui. Eta erran cion: har çaçu çure çorra, eta ez escriba laur hogoi baicen.
8 Eta nagusiac laudatu çuen menayant deleyala, çuhurqui eguiten çuelacotz. Hala, mende huntaco umeac çuhurrago dira beren ethorquian, arguico umeac baino.
9 Eta nic ere erraiten dautçuet: eguitçue adisquideac onthasun gaizqui bilduez; amoreagatic akhabatcerat heltcen çaretenean, errecebi citçaten egoitça bethicoetan.
10 Gauça gutinoetan leyal dena, gauça handietan ere leyal da; eta gauça gutinoetan deleyal dena, deleyal da ere handietan.
11 Baldin beraz ezpaçaizte içan leyal onthasun gaizqui bilduetan, norc fidatuco dautçue eguiazco onthasunac?
12 Eta baldin bercerena denaz ezpaçarete içan leyal, norc emanen dautçue çuena dena?
13 Sehi batec eztitçaque bi nagusi cerbitça; ecen higuinduco du bat, eta maithatuco bertcea; edo estecatuco da bati, eta arbuyatuco du bertcea; eztetçaquetçue cerbitça Jaincoa eta aberaxtasunac.
14 Bada Pharisauac ere, lukhurariac baitciren, ençuten cituzten hauc guciac, eta hartaz trufatcen ciren;
15 Eta erran cioten: çuen buruac garbitcen ditutçue guiçonen aitcinean; bainan Jaincoac eçagutcen ditu çuen bihotçac; hartacotz guiçonen aitcinean handi dena abominacionean da Jaincoaren aitcinean.
16 Legueac eta profetec iraun dute Joannes arteraino; handic hunat Jaincoaren erresuma ebanyelisatua da, eta bakhotcha harat borthizqui deithua da.
17 Bada errechago da cerua eta lurra iragan daiten, ecen ez legueco pondu bakhar baten erorcea.
18 Norc-ere igorcen baitu bere emaztea eta bertce batequin ezcontcen, yauquiten du adulterioa, eta norc-ere hartcen baitu bere senharraz utcia dena, yauquiten adulterioa.
19 Bada bacen guiçon aberax bat pruprez eta liho finez aphaincen cena, eta egun guciez handizqui hazten cena.
20 Errumes bat ere bacen, Lazaro icena çuena, aberaxaren athean etçana, eta çauriez estalia;
21 Eta guticia handia çuena aberaxaren mahainetic erorcen ciren porrosquetaric asetceco: eta chakhurrac ere ethortcen cire, eta milicatcen cioten bere çauriac.
22 Eta pobrea hila cen, eta ekharria içan cen aingueruez Abrahamen besoetarat; aberaxa ere hil cen, eta içan cen ehortcia.
23 Eta ifernuan celaric, eta beguiac alchatuz, nola auhenetan baitcen, ikhusi çuen urrundanic Abraham eta Lazaro haren besoetan;
24 Eta oihu garracica erran çuen: Aita Abraham, urrical çaite nitaz; igorraçu Lazaro: erhi punta urean bustiz, ethor dadin ene mihiaren frescatcerat, ecen min garratcetan naiz su gar huntan.
25 Eta Abrahamec ihardetsi çuen: ene semea, orhoit çaite çure bician içan ditutçula çure onthasunac, eta Lazaroc han içan dituela bere çorigaitçac; bainan orai bozcariotan da, eta çu min garratcetan çare.
26 Eta hortaz berce alde, lece handi bat eçarria da gure eta çure artean; halacoa non hemendic çu ganat iragan nahi direnac ezpaitiote; ez-eta hortic hunat iragan.
27 Eta erran çuen: othoizten çaitut beraz, aita, igortceaz ene aitaren etcherat;
28 Ecen bortz anaya baditut, amoreagatic errenda deçoten ni naicen estatuaz condu; beldurrec hec ere yin diten auhenezco lekhu huntarat.
29 Abrahamec ihardetsi cion: badituzte Moise eta profetac; ençun ditçaten hauc.
30 Bainan erran çuen: ez, Aita Abraham; bainan hiletaric norbait yoaiten bada hec ganat urriquituco dira.
31 Eta Abrahamec erran cion: ezpadituzte ençuten Moises eta profetac, eztute guehiago sinhetsico hiletaric norbait pizturic ere.