Ebanyelio saindua San Luken arabera/XXIV CAPITULUA

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
pages 119-123

XXIV CAPITULUA.
Jesus-Christoren hiletaric piztea, aguerçapena eta cerurat igaitea.
BAINAN asteco lehembico egunean oraino goiz handia celaric, ethorri ciren hobirat, eta bertce cembait heyequin, ekhartcen cituztela preparatu cituzten licurrac.
2 Khausitu çuten harria herrestatua hobiaren ondoan.
3 Eta sarthuric, etçuten aurquitu Jesus Jaunaren gorphutça.
4 Eta guerthatu cen duda handitan cirelaric horren gainean; huna, bi yende aguertu cirela heyen aitcinean bestimenda distirantequin.
5 Eta nola harrituac baitciren, eta lurrerat aphalcen baitçuten bisaya, erran cioten: cergatic bilhatcen duçue hilen artean bici dena?
6 Ezta hemen, bainan piztu da; orhoit çaitezte nola mintçatu çaitçuen oraino Galilean celaric,
7 Cioelaric: Guiçonaren Semea libratua içan behar cela bekhatoren escuetara, eta khurutceficatua; eta hiletaric piztu behar cela hirurgarren egunean.
8 Eta orhoitu ciren haren hitcez.
9 Guero itçuliric hobitic, anontçatu cituzten gauça hauc hameca discipuluei eta bertce guciei.
10 Bada Maria Magdalena, eta Joanna, eta Maria Jaquesen ama, eta hoyequin cirenac, ciren gauça hauc erran cituztenac apostoluei.
11 Bainan emazte hoyen hitçac iduri içan çaizcoten ametsac beçala, eta etcituzten sinhetsi.
12 Bizquitartean Pierres chutituric laster eguin çuen hobirat, eta makhurturic behatceco, etçuen ikhusi mihiseac baicen aldaratuac; guero yoan cen, bere baithan espantatuz guerthatu cena.
13 Bada huna, hetaric biga bidean ciren egun hartan, yoaiteco Emmaüs icena çuen herri batetara, Jerusalemetic urrun hirur hogoi bidarteren ingurua.
14 Eta elgarren artean aiphatcen cituzten guerthatu ciren gauça hauc guciac.
15 Eta guerthatu cen mintço cirelaric eta elgarren artean solas eguiten çutelaric, Jesus bera hurbilduric, heyequin hasi cela ibilcen.
16 Bainan heyen beguiac atchiquiac ciren, non ezpaitçuten eçagutcen.
17 Eta erran cioten: cer dire çuen artean atchiquitcen ditutçuen solas horiec çabilçatelaric? eta cergatic çarete arras triste?
18 Eta hetaric batec, Cleopas icena çuenac, ihardetsi çuen, eta erran cion: çu bakharra çare Jerusalemen egun hotan guerthatu diren gauçac eztaquitçaçuna.
19 Eta erran cioten: cein? ihardetsi çuten: Jesus Nazarethecoaren gainean, ceina profeta bat baitcen, obrez eta hitcez botherexua Jaincoaren eta populu guciaren aitcinean;
20 Nola sacrificatçaile aitcindariec eta gure gobernadorec largatu duten heriotcerat condenatua içaiteco, eta khurutceficatu duten.
21 Bada uste guinuen harc salbatuco çuela Israel; bainan halaricere egun hirurgarren eguna da guerthatu direla gauça hauc guciac.
22 Bizquitartean gure arteco cembait emaztec hainitz estonatu gaituzte, ecen goiz goicetic içan dire hobian;
23 Eta ez aurquituric gorphutça, itçuli dire, diotelaric ikhusi çutela ere aingueru aguertçapen bat, ciotela bici dela.
24 Eta guretaric cembait yoan dire hobirat, eta khausitu dute emaztec erran beçala; bainan hartaz denaz, eztute ikhusi.
25 Orduan erran cioten: o yende sensugabecoac, eta bihotcez berantariac sinhesteco profetec aiphatu dituzten gauça guciac!
26 Etcituen Christoc pairatu behar gauça hauc, eta etcen sarthu behar bere lorian?
27 Guero hasiric Moisetic, eta seguituz profeta guciez, explicatcen ciozcaten Escritura gucietan behatcen çaizcon gauçac.
28 Eta yoan ciren herrirat hurbilcen cirelaric, aditcerat eman çuen urrunago yoaiten cela.
29 Bainan borchatu çuten, erraiten ciotelaric: egon çaite gurequin, ecen arraxa hurbilcen da, eta eguna hasten da beheratcen. Sarthu cen beraz heyequin egoiteco.
30 Eta guerthatu cen heyequin mahainean celaric, hartu çuela oguia, eta benedicatu çuen; eta hauxiric, partitu cioten.
31 Orduan heyen beguiac çabaldu ciren, non eçagutu baitçuten; bainan desaguertu cen heyen aitcinetic.
32 Eta erran çuten beren artean: gure bihotçac etçuen erretcen gure barnean, mintço çaicularic bidean, eta explicatcen ciozcagularic Escriturac?
33 Eta chutituric ordu berean, itçuli ciren Jerusalemerat, non aurquitu baitcituzten hamecac bilduac, eta heyequin cirenac;
34 Ceinec erraiten baitçuten: Jauna eguiazqui piztu da, eta aguertu da Simoni.
35 Eta hoyec ere aiphatu cituzten bidean guerthatu çaizcoten gauçac, eta nola içan cen hetaz eçagutua oguia hauxean.
36 Eta so lashauc atchiquitcen cituztelaric, Jesus aguertu cen bera heyen erdian, eta erran cioten: bakhea içan bedi çuequin!
37 Bainan hec arras trublatuac, eta harrituac uste çuten ikhus izpiritu bat.
38 Eta erran cioten: certaco trublatcen çarete? eta certaco igaiten dire gogoetac çuen bihotcetan?
39 Ikhus çatçue ene escuac eta ene zangoac; ecen ni bera naiz: hunqui neçaçue, eta ongui beha; ecen izpiritu batec eztu ez haraguiric ez heçurric; nic badudala ikhusten duçuen beçala.
40 Eta hori erraitean, erakhutsi cituen heyei bere escuac eta bere zangoac.
41 Bainan nola oraino bozcarioz ezpaitçuten sinhesten, eta estonatcen baitciren, erran cioten: baduçue hemen cerbait yateco?
42 Eta eskaini cioten arrain erre peça bat, eta erle orrace batetaric;
43 Eta harturic hura, yan çuen heyen aitcinean.
44 Guero erran cioten: hemen dire atchiquitcen naitçuen solasac oraino çuequin nintcenean, nitaz escribatuac diren gauçac Moisen leguean, eta profetetan, eta Psalmuetan, içan çaiten betheac.
45 Orduan idequi cioten izpiritua Escrituren aditceco.
46 Eta erran cioten: horrela escribatua da, eta horrela behar çuen pairatu Christoc, eta hiletaric piztu behar cen hirurgarren egunean,
47 Eta predica ceçaten haren icenean urriquia eta bekhatuen barkhamendua yendaya gucien artean, Jerusalemetic hasiz.
48 Eta lekhuco çarete gauça horiez; eta huna, igortcerat noa çuen gainerat neure Aitaren aguinza.
49 Çuec beraz egon çaitezte Jerusalemeco hirian gaineco berthuteaz beztituac içan arteraino.
50 Guero eraman cituen camporat Bethaniaraino, eta escuac goiti alchatuz, benedicatu cituen.
51 Eta guerthatu cen heyei benedicionea emaitean, hetaric urrundu cela, eta cerurat alchatua içan cela.
52 Eta heyec adoraturic hura, itçuli ciren Jerusalemerat bozcario handi batequin.
53 Eta bethi templuan ciren, laudatcen eta benedicatcen çutela Jaincoa. Hala dela.