Ebanyelio saindua San Luken arabera/XXI CAPITULUA

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
pages 102-106

XXI CAPITULUA.
Jesus-Christoc preçatcean alhargunaren emaitça, anontçatcen du beren nahigabea, eta Jerusalemeco desolacionea, etc. exortatcen duelaric beilatceaz.
ETA nola Jesusec behatcen baitçuen, ikhusi cituen cembait aberax beren emaitçac eçartcen cituztela troncoan.
2 Ikhusi çuen ere emazte alhargun pobre bat han emaiten cituena bi diru chehe.
3 Eta erran çuen: eguiaz erraiten dautçuet, alhargun pobre hunec eman duela bertcec baino guehiago.
4 Ecen hauc guciec eman dute Jaincoaren olatetan, beren soberatutic; bainan hunec eman du bere escasetic bicitceco çuen gucia.
5 Eta nola cembaitec erraiten baitçuten templuaz, harri ederrez eta emaitcez aphaindua cela, erran çuen:
6 Hori da behatcen duçuena? ethorrico dire egunac ezpaita utcia içanen harria harriaren gainean, barrayatua içan gabe.
7 Eta interrogatu çuten, ciotelaric: Nagusia, noiz guerthatuco dire beraz gauça hauc? eta cer seinale içanen da gauça hauc ethorrico direnean?
8 Eta erran çuen: guardia emaçue etçaitezten içan enganatuac; ecen ethorrico dire hainitz ene icenean, diotelaric: ni naiz Christo naicena; eta dembora ere hurbilcen da; ez beraz yoan heyen ondotic.
9 Eta ençuten ditutçuenean guerlac eta nahasqueriac, etçaitezte harrit; ecen gauça hauc ethorri behar dire lehenic; bainan akhabauça ezta içanen hain laster.
10 Orduan erran cioten: yendaquia bat alchatuco da bertce yendaquia baten contra, eta erresuma bat bertce erresuma baten contra.
11 Eta içanen dire lur ikhara handiac lekhu gucietan, eta goseteac, eta içurriteac, eta icidurac, eta seinale handiac cerutic.
12 Bainan gauça hauc guciac baino lehen eçarrico dituzte escuac çuen gainean eta nahigabetuco çaituzte, çuec libratuz synagoguei, eta presendeguianeçarriz; eta eramanen çaituzte erreguen eta gobernadoren aitcinerat, ene icena gatic.
13 Eta hau içanen çaitçue lekhucotasunçat.
14 Emaçue beraz çuen bihotcetan ez aitcinetic gogoetatceaz nola içanen duçuen ihardesteco;
15 Ecen emanen dautçuet aho bateta çuhurcia bat, ceinari çuen contra içanen diren guciec ecin ahalco baitute contra ez erran ez eguin.
16 Içanen çarete orobat libratuac çuen aitez eta çuen amez eta çuen haurhidez, eta çuen adisquidez; eta çuetaric hainitz hilaracico dituzte.
17 Eta guciez higuinduac içanen çarete ene icena gatic.
18 Bainan çuen burutic ile bat ezta galdua içanen.
19 Atchic çatçue çuen arimac çuen pacienciaz.
20 Eta ikhusten duçuenean Jerusalem armadez inguratua, yaquin çaçue orduan haren eremu-bilhacatcea hurbil dela.
21 Orduan Judean direnec ihes eguin beçate mendietarat; eta Jerusalemen direnac, handic yoan beite; eta landetan direnac, ez beite han sar.
22 Ecen han içanen dire mendequiozco egunac, escribatuac diren gauçac complituac içan daitençat.
23 Bada çorigaitz esperancetan içaiten direnentçat eta emazte unhidentçat egun hetan; ecen çorigaitz handi bat içanen da herriaren gainean, eta basarradura handi bat populu haren contra.
24 Eta erorico dire ezpataren azpirat, eta içanen dire eramanac mempeco yendaquia gucietan; eta Jerusalem çapatua içanen da yendayez, yendayen demborac betheac içaiten diren arteraino.
25 Eta içanen dire seinaleac iguzquian eta ilharguian eta içarretan; eta lurrean yendaquiac içanen dire beharrean eta hersturan, ixasoac eta baguec habarrotz handia eguinez,
26 Halaco guisaz non guiçonac içanen baitire beren baithatic campo beldurrez, eta mundu gucian guerthatuco diren gaucen iguriquitçapenez; ecen ceruco berthuteac khordocatuac içanen dire.
27 Eta orduan ikhusico dute Guiçonaren Semea ethortcen hodei baten gainean puchantciarequin eta loria handirequin.
28 Bada gauça hauc ethortcen hasten direnean, beha çaçue goiti, eta alcha çuen buruac, ceren çuen erospena hurbilcen baita.
29 Eta aiphatu cioten parabola hau: ikhus çaçue pico hondoa eta bertce arbola guciac.
30 Pusatcen hasten direnean, eçagutuco duçue ceronec behatuz, uda ya hurbil dela.
31 Çuec ere orobat, ikusten ditutçuenean gauça hauc ethortcen yaquin çaçue Jaincoaren erresuma hurbil dela.
32 Eguiazqui erraiten dautçuet, ethorquia hau eztela iraganen, non eztiren gauça hauc guciac ethortcen.
33 Cerua eta lurra iraganen dire; bainan ene hitçac eztire iraganen.
34 Guardia emaçue beraz ceronei, beldurrez çuen bihotçac içan daiten pisatuac yalequeriaz eta hordiqueriaz, eta bici huntaco ansiez; eta egun harc arrapa etçaitçaten, iguriquitcen eztuçuelaric.
35 Ecen ethorrico da sare bat beçala lurraren gainean bici diren gucien gainerat.
36 Iratçarriac egon çaitezte beraz, dembora gucitan othoitz eguinez, amoreagatic gai açagutuac içan çaitezten itçurtceco ethorri behar diren gauça hauc guciac; eta bici ahal çaitezten Guiçonaren Semearen aitcinean.
37 Bada egunaz irakhasten çuen templuan; eta yalguitcen cen eta egoiten gauaz Olibetacoa deithua den mendian.
38 Eta argui hasteco, populu gucia ethortcen cen hura ganat templurat haren ençuteco.