Olerkijak

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Olerkijak  (1919) 
Sabin Arana

OLEŔKIJAK


Sabino Arana - Olerkijak (1919), orrialdea 7.jpg
OLEŔKIJAK
PUBLICACIONES
DE
EDITORIAL VASCA · EUZKO ARGITALDARIA


BILBAO, 1919

BILA-BIDIA

Páginas
 VII

ERESEŔKIJAK

ILLOTSAK

ABESTIJAK

Páginas
 67
 87
Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/13 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/14 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/15

ERESEŔKIJAK


Olerkijak (1919) (page 19 crop).jpg


OÑAZ-LOYOLA ETA LIKONA'TAŔ IÑAKI,
BIZKAYA'REN ZAINDARI DEUNARI
BIZKATAŔAK[1]¡Iñaki,
Jaungua'k bidalduba
Ludijan ixatera
Josu'ren
Gudarijen Buruba!

Batzaŕak
Autu zindun
Bizkataŕen
Zain Deuntzat:
Zeu zara

Zaindari ta
Jaun onena
Geurentzat.
¡Iñaki,
Entzun, aren, eiguzu
Ta geure opea aŕtu!

Bijotza
Bizkaiaŕak
Jayotzetik
Damotu:
Zeuria da
Beria...
Baso, mendi, ibai, aŕu...
¡Zeru-goitik,
Deun-Iñaki,
Jagon, ba,
Bizkaya!

Jago-ixu
Jaun-Goikua,

Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/21
Olerkijak (1919), orrialdea 23 - crop.jpg


OÑAZ-LOYOLA ETA LIKONA'TAŔ INAKI,
GIPUZKOA'REN ZAINTZARI DEUNARI
GIPUZKOAŔAK¡Iñaki,
Jainkoa'k bidalduba
Ludiyan izatera
Josu'ren
Gudariyen Buruba!

Batzaŕak
Autu zindun
Ipuzkaŕen
Zai deuntzat:
Zu zera
Zaitzari ta
Jaun onena
Guretzat.

¡Iñaki,
Entzun, aŕen, zaguzu
Eta gure emaitza aŕtu!

Biyotza
Ipuzkaŕak
Jayotzetik
Demazu:
Zurea da
Berea,
Baso, mendi, ibai, aŕu...
¡Ipuzkoa
Beti zaitu
Zuk ongi,
Iñaki!
Zai-zazu
Jaun-Goikoa,
Zai-zazu
Lege-Zaŕa.
Etsayen
Auŕean zuk

Agindu
Ipuzkaŕa...
Gudean saŕturik
Ezpatea aŕtuta,
Ipuzkaŕen aldez
Gaizto ta etsaya
Zeruko indaŕakin
Zatitu osoro ta...

¡Zori-ontsuba
Beti Ipuzkoa izango da
Zuk, Iñaki, zaituta!

Olerkijak (1919), orrialdea 36.jpg
Olerkijak (1919) (page 27 crop).jpg

AVE, MARIS STELLA[2]

I

Aguŕ, Jaunan Ama,
Itxasoko Ixaŕa,
Beti neskutz edeŕ
Goi-ate bakaŕa.

II

Gotzonaren aboz
Ama izena autetsi
Eme'ren ordian;
Zoruna ekaŕi.

III

Estuntzeak ausi,
Itxubak argitu,

Kendu guri gatxak,
Ona ekaŕguzu.

IV

Amatzat agiri,
Aŕtu beiz aŕenak
Geugatik jayo ta
Semetzat dozunak.

V

Idebako neskutz,
Neskutz garbijena,
Garbitu gagixuz
Obena aldenduta.

VI

Bixitxa on geŕtu
Ta bidia sendo,
Gu, Josu ikusirik,
Poz beti ixateko.

VIII

Aintza Jaun-Aťari,
Kisto'ri be aintza,
Goteunari baŕdin:
Irurei batera.

Olerkijak (1919), orrialdea 36.jpg
Olerkijak (1919), orrialdea 31 - crop.jpg


SACRIS SOLEMNIIS[3]I

Jai andi onetan
Batu bediz pozak;
Abesti deunakin
Itxaŕtu bijotzak;
Kendu gauza zaŕak,
Dana gauŕ baŕija,
Egipena ta abestija.


II

Gomutian dogu
Apari baŕija,
Josu-Kisto'k Berak
Artxu ta ogija
Bere ikaslarijei

Emon eutsezana,
Asabeak aginđuta

III

Olan lagi zaŕa
Bete ta bertatik
Bere Gorputz deuna
Beriei emonik,
Gustijak dana jan,
Bakotxak dana aŕtu
Ta jakin-erazo dausku.

IV

Makalei emon da
Gorputza jakitxat,
Laŕijei odola
Gero edaritxat
Emonik, esautsen:
«Edan egixube
Neure odola dan auxe.»

V

Gotzonen Ogija
Gixonena ein zan,
Idurija azkendu
Egijagaz eban.
¡Egi ikarakoŕa!
Jaungoiko andija
Otsein ziťalen jakija.

VI

Kisto'k, jaupa andija
Olan irazanda,
Jauparijei utzik
Emon egimena
Eta aginďu eutsen
Orduntxe geroko
Beste danei emoteko.


VII

Bat eta iru baten
Zaran Jaungoikua,
Zeu aŕtzen zaugun lez
Erdu Zeu gugana.
Gu zaliok zaindu
Zure bide leundik
Dozu argira zuzenik.

Olerkijak (1919), orrialdea 36.jpg
Olerkijak (1919), orrialdea 35 - crop.jpg

EUZKO-ABENDEAREN ERESEŔKIJA

¡Gora ta gora Euzkadi!
¡Aintza ta aintza
Bere Goiko Jaun onari!

Areitz bat Bizkaya'n da
Zaŕ, sendo,
Zinđo
Bera ta
Bere Lagija lakua.

Areitz-ganian dogu
Gurutza
Deuna,
Beti geure
Goi-buru.

¡Abestu gora Euzkadi!
¡Aintza ta aintza
Bere Goiko Jaun onari!

Olerkijak (1919), orrialdea 36.jpg

ILOTSAK


Olerkijak (1919) (page 39 crop).jpg

GAURIK BALTZENA[4]

(AŔATS ABESTIJA)

¡Dan... dan... dan...!
Eguzkojik iges-eginda,
Dana ilundan.

Bizkaya estal
-Bei gau-pian:
Lagi-Zaŕa gal-eban da
Balziťu zan.

Olerkijak (1919) (page 39 crop).jpg

¡ENE AMA![5]

Bixi ezta
Ludi gustijan
Ene Ama
Baxen edeŕa, baña ez
Ain gaxua.
Gustiz ederra
Bera dalako,
Eŕbeste-pian
Jausi da...
¡Ara baťa!
Soŕtu diťuzan
Semiok, ba,
Bere bixitxa kentzen
Dautsoela!

Olerkijak (1919), orrialdea 31 - crop.jpg


ORAINGO BIZKAI-BIZKAŔAK[6]I

Abeŕijak Bizkaya ixena dau:
Bizkaŕdi bat zan len bere;
Baña orain daukazan bizkaŕak
Ixena zikintzen dautse.

¡Auxe da, anayak, zorigeztua;
Au lots andija da argiro!
Bizkaya'ri bere ixena berez
Garbi geratu etxako.

II

Mendijetako bizkaŕ zabalak
Aratu egixuz ondo,

Ta idoroko dozuz motzalez ta
Montzezs beterik osoro.
¡Auxe da...

III

Bizkai-semien bizkaŕ senduak
Aŕotzak ezaŕitako
Kate lotsadizko zama aztuna
Pozik dakaŕe polito.
¡Auxe da...

IV

Baña euron bizkaŕak senduak
Dira, ta kate-ganian
Euron buruben saltze-diruba
Ezaŕtzen dabe askotan.
¡Auxe da...

V

Gauŕko Bizkai-alaba eruok
Eztabe nai kopetarik:

Bizkaŕetik jasota ule edeŕa
Dakaŕe, motzak letxerik.
¡Auxe da...

VI

Bizkai onetako bizkaŕdijan
Ezta inun bizkaŕ zindorik,
Bizkaŕ gustijok dagozalako
Gusti-gustiz motzaturik.
¡Auxe da...

VII

Gitxi dira Bizkai-seme onak,
Gitxi dira bizkataŕak;
Gitxi, bizkataŕtsaun-zamea
Zintzorik dautsen bizkaŕak.
¡Auxe da...

1896'gko Iŕilan.

Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/47 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/48 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/49 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/50 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/51 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/52 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/53 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/54 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/55 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/57 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/58 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/59 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/60 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/61 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/62 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/63 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/64 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/65 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/66 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/67 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/69 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/70 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/71 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/72 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/73 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/74 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/75 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/76 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/77 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/78 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/79 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/80 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/81 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/82 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/83 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/84 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/85 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/86 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/87 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/88 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/89 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/90 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/91 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/92 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/93 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/94 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/95 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/96 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/97 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/98 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/99 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/100 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/101 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/102 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/103 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/105 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/106 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/107 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/108 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/109 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/110 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/111 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/112 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/113 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/114 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/115 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/116 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/117 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/118 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/119 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/120 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/121 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/122 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/123 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/124 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/125 Orrialde:Olerkijak (1919).djvu/126
Olerkijak (1919) (page 127 crop).jpg

 

ASTARLOA'TAŔ PAUL-KEPA'RIKilkilduten da zeure auŕian
Neu-bekokija
Dakusalako adi zeurian
Euzkel-euzkija.
Aŕtezkarija zu ixaten zintzan,
Zu ipaŕ-ixaŕa...
¡Il ixan zara!..Iĺun gintzan,
Zu igota gora...
Euskeltzalerik oindiño ordutik
Asi dira asko...
Best' ASTARLOA bat amagandik
Ezta jayoko.

Olerkijak (1919), orrialdea 36.jpg
Olerkijak (1919), orrialdea 129 - crop.jpg


DIDAR BAT ADITU DA
Didaŕ bat aditu da
Gure mandihetan
Itxal ta naigabia,
Aitor'en izketan.
«Itxartu, euzkeldunak,
Esan dau dirdaŕak,
Itxartu, mentzutera
Asaben negaŕa».

Olerkijak (1919), orrialdea 36.jpg
 1. 1895'kko. Garila-10'gn. egiña, abesau eban lenengoz, urte ta ila erbertako 14'gn. Begoña'ko txadonan, Bilbao'ko Euzkeldun Batzokija'k
 2. Doibatz-ereseŕkija lez abestuten da.
 3. Doibatz-ereseŕkija lez abestuten da.
 4. Abesetan da au legez:


  ¡Chir... chir... chir!...
  Angulitas al sedaso
  Han de venir.

 5. Lenengoz abestu zen Legendika'n 1897'gko. iraĺa-8'gn.
 6. Abesetan da au letxe:
  -Ai, ai, txiki ¿nungua zara?
  Jauna, ni Maŕkiñekua...