Amasako sega apustua

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan

Oharra: Pello Errotaren bertso guztiak jabetza publikokoak dira, duela 100 urte baino gehiago hil zelako. Hemengo bertsoak Klasikoen gordailua bildumatik hartutakoak dira, jabetza publikoa dena.

Amasako sega apustua
Pello Errota

Amasako sega apustua


1
Bildurrik gabe esango det nik
egin nuben pekatua,
Santio-mendin sega-apostu bat
ortxen dago jokatua,
guk belar geio ebaki eta
bestiai eman jokua,
egun ura zan, bai, neretzako
oso deskalabratua.

2
Bildurrik gabe nik esango det
pasatu zaigun guziya,
lagun artian koleratuta
nintzan izketan asiya,
uste det bada esan nuela
gauz bat ondo mereziya,
egun orretan izan genduben
erremateko auziya.

3
Andik urrengo nere pausuak
ziran andregaiagana,
atia jo det, aita leiora,
gero alaba ta ama:
«Zu al zerade asarretuta
bullan ibilli zerana?
oiekin orla biar badezu
ez arrimatu nigana».

4
Errespuesta nik eman niyon:
«Aizazu, dama gaztia,
ez nuan uste modu orretan
desanparatzen astia,
zurekin nere oraindañoko
itzak onela eztia,
borondatia kunpli dedilla
merezi badet uztia».

5
Puntara fiña ez da izaten
erroparen ilbanua,
kulparik gabe utzi bearrak
ematen zidan damua,
ezaguturik borondatia
etzendukala sanua,
zure despeirak irazekita
Amerikara banua».

6
Barku batian enbarkatu naiz
parientiak utzirik,
beti orrela ibilli gabe
alkar ezin ikusirik,
gure Jainkoak irixten badu
nigana alako grazirik,
jakin naiko det nola zeraden
etortzen banaiz bizirik.

7
Adios nere aita ta ama,
zuek zerate aurrena,
senide edo parientiak,
andregaiari urrena,
konsuelorik bate ez daukat,
triste da nere barrena,
zuek utzi ta juan biarrak
neri ematen dit pena.